Alan Başkanlığı kuruldu... Uludağ'a neler getirecek, neler götürecek?

Kış turizminin gözde bölgelerinden Uludağ'da koruma zırhını incelteceği iddialarıyla itirazlara neden olan Uludağ Alanı Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uludağ Alanı'nda vatandaşlara ait taşınmaz ve her türlü tesisler gerekli görüldüğünde kamulaştırılabilecek.

26/01/2023 23:07
Alan Başkanlığı kuruldu... Uludağ'a neler getirecek, neler götürecek?

TBMM’de kabul edilen yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile içerisinde doğal sit alanları ve koruma alanları bulunan turizm merkezi Uludağ’da, Alan Başkanlığı kurulacak.

Yasada dikkat çeken bazı düzenlemeler şöyle:

Uludağ Alanında her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Başkanlıkça yürütülür. Uludağ Alanı bütününde hazırlanacak olan üst ölçekli planın onaylanmasının ardından Alanın nazım ve uygulama imar planları etaplar hâlinde yapılabilir.

Uludağ Alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisleri, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için, gerekli görüldüğünde Başkanlıkça kamulaştırılır.

TÜM YETKİ KURULACAK BAŞKANLIKTA

Uludağ Alanında, planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine hâlinde yürütülmesinde Başkanlık yetkilidir.

Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Başkanlıktadır.

KAMUYA AİT TÜM YAPI VE TESİSLER BAŞKANLIĞA TAHSİS EDİLECEK

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında orman sayılan yerler ile daha önce 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, varsa üzerindeki tüm yapı ve tesisler ile birlikte bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Başkanlığın talebi üzerine bedelsiz olarak Başkanlığa tahsis edilir.

TAŞINMAZLARIN SATIŞI, KİRAYA VERİLMESİ VS BAŞKANLIĞA BAĞLI

Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KARARNAME DE YAYIMLANDI

Uludağ Alanı Hakkında Kanun’la aynı gün, “Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemede, “Bu Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nde verilen görevleri yürütmek üzere, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli, Bakanlık ile ilgili ve merkezi Uludağ Alanı sınırları içerisinde bulunan Uludağ Alan Başkanlığı kurulmuştur.” denildi.

Ayrıca şu ifadeler dikkat çekti:

“Alan Başkanı, yetki ve görevleri Bakana karşı sorumlu olarak kullanır ve yerine getirir. Başkan Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik plana uygun olarak düzenler ve yürütür.”


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.