Otelcilikte amaç ve hedefler…

K.Ünsal Barış 31/12/2019 23:40
Yalnız otelcilik sektöründe değil, istisnasız tüm sektörlerde işletme-yatırım sahiplerinin yatırım yapmada bir amaç ve hedefleri vardır. İşletmeyi bu amaç ve hedeflere ulaştıracak olan görevliler ise üst ve orta kademeden oluşacak yönetim kadrosudur.    
İşletmenin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflerine ulaştıracak kadroyu, uygulanacak stratejiyi, başvurulacak taktikleri, takip edilecek yolları, hedeflere ulaşmada kullanılacak araç ve gereçleri belirleme görevi üst kademe yöneticisine aittir.
Üst kademe yöneticisi, işletme sahibiyle yaptığı sözleşme ve istişareleri sağlıklı olarak hayata dönüştürebilmek için, amaç ve hedeflere ulaşmada kendisine destek verecek departman yöneticilerini (orta kademe yöneticiler)  seçerken, adayların oteli amaç ve hedeflere taşıyabilecek kapasite, nitelik ve yeteneklerde olmalarına özen gösterir. 

Ana ilkeler
Bir oteli başarıya ulaştırabilmek için iki ana ilkeyi iyi belirlemek gerekir. Birincisi işletmenin amacını belirlemek, ikincisi ise hedefleri belirlemektir.

Amaç
İşletmenin amacı; sektör içinde iyi bir yer edinmek, iyi bir kurumsal imaj sahibi olmak, marka olmak, kaliteli hizmet ile anımsanmak, farklılığını sektöre kabul ettirmek vs. olmalıdır.

Hedefler
Bana göre her işletmenin iki ana hedefi bulunmalıdır. Bunlardan birincisi, işletmenin gelir ve giderlerini sağlıklı olarak ön görebilmek ve bunu tutturabilmektir.  İkincisi ise, gerek departmanlar düzeyinde ve gerekse genel müdürlük düzeyinde işletmenin vizyon projelerinin olması gerekir.

Birinci hedef
Üst kademe yöneticisi işletmeyi birinci hedefe sağlıklı olarak ulaştırabilmek için, işletme gelirleri ve giderleri tablolarının hazırlanmasında orta kademe yöneticileri ile bir dizi toplantı düzenler.
Bu toplantılarda; departmanların kadro sayıları, kadro maaşları, maaş artış tarihleri ve oranları, üretim satış fiyatları, üretim fiyatlarının zam tarihleri ve oranları, satış fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak cost  oranları, aylara göre tahmini enflasyon oranları, çalışılan yabancı para biriminin aylara göre ortalama tahmini değerleri, alıcı müşteri profilleri, pazarlama alanları, reklam-tanıtım gibi ana konularda ön bilgiler verilir.     
Her departman amiri aylık ve yıllık gelir ve gider tablolarını bu çerçeve içinde hazırladıktan sonra üst kademe yöneticisinin onayına sunar.  
Üst kademe yöneticisi her ay sonu, bütçede belirlenmiş gelirler ve giderleri ay sonu ulaşılan realizasyon değerlendirmeleri ile mukayese eder. Artılar ve eksiler üzerinde fikir teatileri yapılır.

İkinci hedef
Üst kademe yöneticisi her departman amirinden, departmanı ile ilgili bir vizyon projesi üretmesini istemelidir. (hatta otel ile ilgili vizyon görüşleri de olabilir) Vizyon projeleri, departman amirlerinin departmanlarını devraldıktan sonra, departmanlarını bir yıl sonunda taşıyabilecekleri hedef ve yenilikleri kapsayacak projeden oluşmalıdır.  Vizyon projeleri her yıl yenilenmelidir.

Amaç ve hedeflere ulaşma yönetiminde dikkat edilecek bazı hususlar:
•    Amaç ve hedeflere göre yönetimin başarıya kolay ulaşabilmesi için tüm departman amirlerinin ve hatta tüm görevlilerin görev tanımlamalarının yapılmış olması, bu tanımlamaların ilgili görevlilere yazılı olarak dağıtılmış olması gerekir.

•    Özellikle departman amirlerinin sorumluluk alanları ve yetkileri çok açık, tam ve doğru olarak belirlenmelidir. Görevlilerin görev alanlarının ve yetkilerinin birbirlerinin alanlarına geçmemesine özen gösterilmelidir. Aksi halde otel yönetiminde tartışmalar hiç eksik olmaz. Tartışmaların olduğu otellerde takım ruhundan bahsetmek ise komik bir durumdur.

•    Amaç ve hedeflere göre yönetim programının amacına ulaşabilmesi için, departman amirlerinin amaç ve hedefler konusunda tam olarak aydınlatılması, bilgilendirilmesi gerekir. Bu işin profesyonelce yerine getirilmesinin formülü ise, departman amirlerinin bir seminer programından geçirilmesinin planlanmasıdır.  

•    Otelin amaç ve hedefler projesi departman amirlerine yazılı olarak verilmelidir.

•    Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için öncelikle elde mevcut olan kaynaklardan yararlanılmasına özen gösterilmesi bir ekonomik gerekliliktir.  

•    Bir otelde birden fazla hedef bulunması durumunda takip edilecek yol, hedeflerin öncelik sıralarına göre hareket etmektir.

•    Hedef belirlemesinde ulaşılabilirlik ilkesi esastır.

•    Amaç ve hedeflere göre yönetim programından beklenen bir diğer amaç ise, orta kademe yöneticilerinin otel yönetimine sorumlulukları nispetinde ortak edilmeleri düşüncesidir. Yani bu bir ekip ruhu oluşturma projesidir.

•    Ekip ruhunun olduğu işletmelerde amaç ve hedeflere ulaşmak hem daha kolaydır ve hem daha zevklidir. Bu zevki departman amirlerine aşılamak ve tattırmak her çağdaş üst kademe yöneticisinin görevi olmalıdır. Bundan daha ideal bir motivasyon programı olabilir mi?
Üst kademe yöneticileri, otelin amaç ve hedeflerine tam olarak ulaşılması durumunda, bu başarıda söz sahibi olan kişi ve kişileri ödülsüz bırakmamalıdır ki, yeni amaç ve hedeflere ulaşma projesinde itici bir motivasyon oluşturabilsin.
Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.