Oteller için yeni genelge… Resmi Gazete’de yayınlandı

“Turizm Tesislerinin Niteliklerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

29/08/2023 11:00
Oteller için yeni genelge… Resmi Gazete’de yayınlandı

Turizm Tesislerinin Niteliklerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğin en önemli kısımını, binlerce pansiyona  yangın belgesi alma, odalara yangın dedektörü koyma ve mutfak kriterleri getirilmesi oluşturuyor.

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Turizm ulaşım hizmet alanı: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile turizm merkezleri içerisinde, taksi plakası belli araçların park edebileceği, taksi şoförlerinin bekleme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bünyesinde tuvalet ve lavabo içeren ve en fazla otuz metrekare taban alanına sahip tek katlı yapı bulunan, kamu taşınmazı veya mahalli idarelere ait alanları,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “yatırımcı, yatırım süresi, türü, sınıfı ve kapasitesi konularında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Odalarda duman dedektörü bulunur.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asli fonksiyonları” ibaresi “asıl işleri” şeklinde ve “bu hizmetin yanında,” ibaresi “bu hizmetin yanında yardımcı iş olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “konaklama ve yeme-içme hizmetinin yanında” ibaresi “asıl işleri konaklama hizmeti olan, bu hizmetin yanında yardımcı iş olarak yeme-içme,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) On oda ve üzeri kapasiteye sahip pansiyonlarda; oturma, yemek ve kahvaltı ihtiyacını karşılayabilecek alan ve yemek ihtiyacının işletme tarafından karşılanmaması durumunda, yemek ihtiyacını karşılayabilecek basit mutfak düzenlemesi bulunur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca turizm işletmesi belgesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçen ve sonradan işyeri açma ve çalışma ruhsatı almamış olan tesislerin, yangın önlemlerinin yeterli olduğuna dair ilgili kurumdan uygunluk yazısı alarak 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz edilmesi zorunludur.

“(5) Bu fikrayı ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça belgelendirilen ancak odalarında duman dedektörü bulunmayan konaklama tesislerinin 31/12/2023 tarihine kadar bu koşulu sağlaması zorunludur.”

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.